Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Ocuparea funcțiilor de conducere vacante din unitățile de învățământ preuniversitar de stat .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Ședința Comisiei tehnice de la MEN - noutăți privind gradația de merit
27.04.2018

În cursul zilei de joi, 26.04.2018, la Ministerul Educației Naționale s-a întrunit din nou o comisie tehnică, formată din reprezentanți ai ministerului și ai federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar.

Pe ordinea de zi au fost două proiecte:
I. proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind plata cu ora a personalului didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat;
II. proiectul METODOLOGIEI ȘI CRITERIILOR privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018.

I. La primul punct, Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'' a respins în totalitate proiectul Normelor metodologice privind plata cu ora a personalului didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, motivat - în principal - de următoarele:
- emiterea hotărârii de Guvern este ilegală (potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 trebuie emis un ordin de ministru); - obiectul de reglementare al Normelor trebuie să fie exclusiv salarizarea prin plata cu ora sau prin cumul, iar nu ,,acordarea posturilor'' în regim de plata cu ora;
- este inadmisibil să se încerce acum modificarea implicită a Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic (în materie de constituire de posturi/catedre, de ordine a etapelor etc.) și a metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare, în condițiile în care acestea au fost aprobate încă de anul trecut și își produc efectele;
- este incalificabil să se instituie ca regulă atribuirea orelor neacoperite de titulari ,,cadrelor didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învățământ repartizate în ultimii 6 ani pe posturi... '';
- este, de asemenea, de neacceptat, atribuirea de posturi la plata cu ora ,,cu dedicație'' cadrelor didactice prevăzute la art. 255 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare (respectiv cele, alese în Parlament, numite în Guvern sau care îndeplinesc funcții de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Administrației Prezidențiale, al Guvernului și în Ministerul Educației, alese de Parlament în organismele centrale ale statului, precum și cele care îndeplinesc funcția de prefect, subprefect, președinte și vicepreședinte al consiliului județean, primar, viceprimar sau trecute în funcții de conducere, de îndrumare și de control în sistemul de învățământ, de cultură, de tineret și sport) și altele.

FSE ,,Spiru Haret'' a precizat că nu vom fi dispuși să rediscutăm decât un proiect refăcut cu respectarea prevederilor legale în vigoare, corect, coerent și care ține cont de specificul învățământului preuniversitar. În consecință, proiectul a fost scos de pe ordinea de zi.

II. Referitor la Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018, o serie de propuneri ale F.S.E. ,,SPIRU HARET'' au fost acceptate, între care:
- definirea sintagmei ,,unitate/instituție de învățământ'' și utilizarea acesteia în întreaga metodologie, atât pentru simplificarea textului, cât și pentru a se evita omisiunea vreunui tip de unitate/instituție din învățământul preuniversitar;
- eliminarea aplicării procentului de 16% separat pe discipline/domenii/grade didactice (debutant definitiv, gradul II, gradul I/doctorat echivalat cu gradul I);
- păstrarea în plată a gradație de merit atunci când persoana își modifică nu doar locul, ci și felul muncii;
- calcularea gradației la norma întreagă, pentru personalul didactic auxiliar care are norma constituită din fracții de post corespunzătoare unor funcții didactice auxiliare diferite (personalul didactic de predare cu norma constituită din ambele specializări înscrise pe diplomă are acest drept);
- eliminarea interdicției de a participa la concurs în absența a 5 ani de activitate efectivă;
- majorarea unor punctaje - de ex. art. 6 alin. (5), criteriul 2 lit. e);
- acordarea de puncte și pentru activitatea în comisii și consilii inclusiv la nivel de unitate/instituție;
- reformulări/completări la reglementările privind: depunerea dosarului, calificativele care se depun la dosar, procedura de redistribuire; etc.

Nu au fost acceptate propunerile noastre de acordare a gradației de merit explicit pentru plata cu ora și nici pentru activitatea la plata cu ora după vârsta de pensionare.

De asemenea, deși am propus un punctaj minim de 50 de puncte pentru acordarea gradației de merit, s-a căzut de acord pe 60 puncte (față de cele 70 propuse de MEN).

În ceea ce privește propunerea de instituire a unui punctaj maximal și la criteriul 1 și plafonarea punctajului acordat pentru calitatea de autor/coautor de manuale școlare / auxiliare curriculare, conform discuțiilor din februarie, aceasta urma să fie supusă atenției ministrului educației. Conform mesajului primit ulterior de la coordonatorul lucrărilor comisiei, in urma discuțiilor purtate cu domnul ministru, s-a acceptat acordarea unui punctaj maxim si la criteriul 1, urmând ca federațiile sindicale să propună, argumentat un punctaj maxim pentru subcriteriul 1.i (autor/coautor de manuale/auxiliare); acordarea punctajului maxim pentru criteriul 1 nu trebuie sa ne limiteze la 100 de puncte.

În ceea ce privește Graficul desfășurării concursului, s-au acceptat propunerile federațiilor sindicale, căzându-se de acord pe următorul calendar:

1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, stabilirea numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline/domenii/niveluri de învățământ
Termen: 14 mai 2018

2. Comunicarea fișelor de evaluare, a numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline/domenii/niveluri de învățământ de către inspectoratul școlar, în teritoriu
Perioada: 15 - 18 mai 2018

3. Depunerea, de către candidați, a dosarelor la secretariatul unității/instituției de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică și realizarea aprecierii sintetice asupra rezultatelor candidatului, în consiliul profesoral
Perioada: 21 mai - 12 iunie 2018

4. Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului școlar
Perioada: 12 - 15 iunie 2018

5. Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate
Perioada: 18 - 29 iunie2018

6. Verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit
Perioada: 2 - 13 iulie 2018

7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar
Perioada: 16 - 17 iulie 2018

8. Afișarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului școlar
Termen: 17 iulie 2018

9. Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce pot fi redistribuite
Zilele: 18 - 20 iulie 2018

10. Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații
Perioada: 23 - 26 iulie 2018

11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare
Termen: 27 iulie 2018

12. Înaintarea la Ministerul Educației Naționale a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat în vederea acordării gradației de merit
Termen: 30 iulie 2018

13. Emiterea ordinului ministrului educației naționale
Termen: 30 august 2018

Comisia de Dialog Social de la nivelul ministerului urmează a se întruni în dimineața zilei de joi, 3.05.2018, pentru avizarea proiectului, astfel încât acesta să fie semnat și trimis spre publicare.

III. În egală măsură, dorim să vă informăm că am înaintat un nou set de propuneri pentru Ordinul privind metodologia de calcul și efectuarea plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale remuneratorii pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, solicitând din nou includerea prevederilor privind calculul și plata dobânzii penalizatoare, precum și întrunirea comisiei tehnice pentru discutarea proiectului în vederea aprobării sale în regim de urgență.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara