Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Nr. 430 / 08.11.2006
08.11.2006

Stimați colegi,

Vă prezentăm în cele ce urmează principalele evenimente derulate pe parcursul ultimelor 2 săptămâni.

Dezbaterea proiectului de bugetul alocat educației pentru anul 2007

În data de miercuri, 25 octombrie 2006, a avut loc ședința comună a comisiilor de învățământ ale Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea bugetului alocat educației în anul 2007. La ședința respectivă, au participat, din partea federației noastre, domnul președinte Gheorghe Isvoranu și domnul președinte executiv Marius Ovidiu Nistor. Reprezentanții F.S.I. ,,SPIRU HARET'' au exprimat profunda noastră nemulțumire față de proiectul de buget și au prezentat o serie de revendicări cu privire la acesta, dintre care amintim: - respectarea prevederilor art. 2 și art. 170 alin (11) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare (buget de minimum 6% din PIB); - acordarea unei majorări salariale pentru personalul din învățământ (didactic de predare și instruire/pregătire practică, didactic auxiliar și nedidactic) de 32% în anul 2007, în două tranșe: 10% din ianuarie 2007 și 20% din septembrie 2007; - acordarea tichetelor de masă, și alocarea fondurilor necesare în vederea acordării primei de vacanță ; - finanțarea infrastructurii începând cu ianuarie 2007, sumele rămase neutilizate în 2006 urmând a fi reportate în 2007; - respectarea în integralitate a Acordului încheiat în 28 noiembrie 2005 de Guvernul României cu cele patru federații sindicale reprezentative din învățământ; - acordarea unui ajutor financiar în vederea procurării unei vestimentații adecvate; - alocarea de fonduri în vederea achiziționării de fonduri și materiale de protecție; - alocarea fondurilor necesare în vederea decontării navetei pentru întregul personal din învățământ. Toate solicitările noastre și amendamentele referitoare la buget au fost RESPINSE. Mai mult, cadrele didactice reprezentând alianța de la guvernare și membre în Comisiile de învățământ au susținut că nici nu este nevoie de o majorare salarială și că nu există nici un argument pentru un buget mai mare de 5,2% din PIB pentru educație (ș!). În final, educației i s-a făcut o singură concesie - Comisiile de învățământ vor propune un amendament la proiectul de buget, care să vizeze o majorare salarială de 7% de la 1 ianuarie 2007 și 15% de la 1 octombrie 2007. Luni, 06.11.2006 a avut loc ședința comună a comisiilor buget-finanțe ale Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea proiectului de buget pe anul 2007. Mihail Hărdău, ministrul educației care, inițial susținuse amendamentul în comisiile de învățământ, a cerut membrilor comisiilor de buget finanțe să respingă amendamentul!!! Sebastian Vlădescu - ministru de finanțe - a fost din nou împotriva majorărilor salariale din învățământ cerând respingerea amendamentului! Deputatul de Hunedoara Dan Radu Rușanu a fost unul dintre cei mai vehemenți opozanți ai majorării salariale propuse. În final 14 parlamentari (PSD și PRM) au votat admiterea amendamentului și 18 parlamentari (PD, PNL, UDMR, PC, MINORITĂȚI) au votat respingerea amendamentului. Ca atare, amendamentul a fost respins.

Dezbaterea unor proiecte importante pentru învățământ

Începând cu data de 16 octombrie au demarat discuțiile (la nivel de federație și apoi de minister) cu privire la o serie de proiecte foarte importante pentru învățământul preuniversitar.
Astfel, au fost elaborate și transmise propuneri cu privire la proiectele Calendarului mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2007-2008, Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitățile de învățământ preuniversitar din județele pilot, Metodologiei și criteriilor de acordare a gradației de merit și a salariului de merit în învățământul preuniversitar.
În zilele de 24 și 26 octombrie au avut loc discuții în cadrul comisiei tehnice la nivel de minister (federația noastră fiind reprezentată de domnul Tudor Spiridon - secretar general, domnul Ionel Barbu - președinte S.I.P. Olt și doamna Ioana Voicu - consilier juridic), discuții care vor continua în zilele de 27 și 30 octombrie, urmând ca punctele rămase în divergență să fie discutate în cadrul comisiei paritare din data de 31 octombrie. În baza hotărârii comisiei paritare, proiectele mai sus menționate vor fi supuse ulterior aprobării Comisiei de Dialog Social.
În plus, trebuie să precizăm faptul că miercuri, 25 octombrie 2006, a fost convocată Comisia de Dialog Social, al cărei unic punct pe ordinea de zi a fost discutarea și aprobarea proiectului Ordinului cu privire la organizarea și desfășurarea tezelor cu subiect unic la clasa a VII-a în anul școlar 2006-2007 - Calendarul de desfășurare a tezelor cu subiect unic organizate pentru clasa a VII-a în anul școlar 2006-2007, Metodologia de organizare și desfășurare a tezelor cu subiect unic la clasa a VII-a în anul școlar 2006-2007 și Programele pentru disciplinele la care se susțin teze cu subiect unic de către elevii claselor a VII-a.
Federația ,,SPIRU HARET'' a fost singura care a făcut propuneri pe marginea textului ordinului, însă discuțiile s-au amânat, pentru că partenerii de dialog nu erau suficient pregătiți pentru a finaliza textul supus dezbaterii. Luarea unei decizii finale cu privire la tezele cu subiect unic a fost amânată pentru marți, 31 octombrie 2006, când s-a hotărât promovarea ordinului, însă cu inserarea propunerilor formulate de federația noastră. Dintre modificările importante ce urmează a fi operate în text față de proiectul inițial amintim: tezele cu subiect unic se vor da în semestrul II din clasa a VII-a, personalul implicat în activitatea respectivă va fi remunerat corespunzător, există garantat și dreptul la contestație.

Întâlnirea inspectorilor școlari generali cu conducerea M.Ed.C.

În perioada 26-27 octombrie s-a desfășurat al Sf. Gheorghe, județul Covasna, întâlnirea cu inspectorii școlari generali, la care Federația Sindicatelor din Învățământ ,,SPIRU HARET'' a fost reprezentată de domnul președinte executiv Marius Nistor.
Vă prezentăm în cele ce urmează o serie de aspecte desprinse din luările de poziție ale participanților - conducerea ministerului, a inspectoratelor școlare, reprezentanți ai organizațiilor sindicale:
Domnul Mihail Hărdău, ministrul educației și cercetării:
- este nemulțumit de calitatea oamenilor aduși în funcții de conducere în sistem (inclusiv prin concurs), pe baza carnetului de partid, nu pe criterii de competență și profesionalism;
- a apreciat că educația a obținut tot ceea ce a dorit ministerul la Parlament - și anume 5,2% din PIB, ceea ce reprezintă un buget de 2,4 ori mai mare decât cel alocat educației în anul 2004;
- o prioritate absolută în acest moment este reprezentată de învățământul preșcolar, pentru că nici un copil nu trebuie să rămână pe dinafară;
- este importantă revitalizarea școlilor de Arte și Meserii - în acest sens, se intenționează menținerea și finanțarea celor care sunt cu adevărat bune și care pregătesc forță de muncă în funcție de cererea de pe piață - se preconizează, de altfel, o întâlnire cu toți directorii școlilor de arte și meserii, în cadrul căreia să se stabilească o strategie; în plus numărul de locuri de la anul de completare se va reduce drastic și vor fi aduși specialiști în meseriile cerute pe piața forței de muncă;
- se preconizează de asemenea construirea de bazine de înot acoperite în fiecare oraș, finanțate din bugetul consiliilor locale - cu precizarea că aceste nu reprezintă o prioritate, ci o necesitate (priorități sunt grădinițele, școlile de arte și meserii și sportul);
- 27% din unitățile de învățământ nu au primit autorizație sanitară, majoritatea din cauza problemelor de alimentare cu apă și a grupurilor sanitare;
- în situația în care sunt retrocedate imobile în care funcționează unități de învățământ, se vor construi alte școli în aceeași zonă, în care se află și copiii, nu pe terenurile virane de la periferie;
- cu privire la tezele cu subiect unic pentru clasa a VII-a: acestea vor rămâne în continuare teze, influențând media semestrială și nu vor constitui criteriu pentru accesul în clasa a IX-a; însă, în funcție de rezultatele la aceste teze unice, cadrele didactice vor trebui să răspundă pentru notele (mici) obținute de elevii lor.
Domnul Dumitru Matei, secretar de stat pentru învățământul preuniversitar:
- metodologia privind tezele cu subiect unic în clasa a VII-a a fost discutată din timp și nu a fost realizată în pripă; ea prezintă o serie de avantaje: constituie un criteriu unitar pentru evaluarea cadrelor didactice la nivel național, se asigură o corectare unitară, iar elevul este obligat să se pregătească continuu; subiectele vor fi realizate de Serviciul Național de Evaluare și Examinare (cu nivel mediu de dificultate), iar teza va rămâne în continuare teză - având o pondere de 25% din media semestrială; în plus, teza se reîntoarce în școală după evaluare, pentru a fi analizată de profesorul de la clasă împreună cu elevii;
- Ministerul Educației și Cercetării se străduiește să finalizeze proiectul legii de modificare a Legii învățământului nr. 84/1995 (de precizat că este vorba despre o Lege a învățământului preuniversitar, având în vedere faptul că pe site-ul ministerului a apărut deja proiectul Legii învățământului superior).
Directori generali din M.Ed.C.:
- descentralizarea presupune că, începând din anul viitor, toate problemele financiare vor trece în sarcina administrației locale; directorii unităților de învățământ vor fi nominalizați de inspectoratele școlare, dar vor fi aleși de primari din lista prezentată de inspectorate conținând nominalizările și punctajul celor declarați admiși la concurs;
- pentru formare s-a alocat un buget de 8 ori mai mare decât anul trecut;
- există probleme cu dotarea laboratoarelor de fizică, chimie și biologie;
- a fost aprobat prin ordin al ministrului noul Regulament de acordare a distincțiilor și premiilor personalului didactic din învățământul preuniversitar (este vorba de O.M.Ed.C. nr. 5435/23.10.2006) și sunt în lucru calendarul și metodologiile privind mișcarea personalului didactic și acordarea gradației/salariului de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar;
- salarizarea cadrelor didactice coordonatoare ale unităților de învățământ care nu mai au personalitate juridică (filialelor) se face în conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice privind finanțarea si administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, aprobate prin H.G. nr. 2192/2004; facem precizarea că, potrivit art. 13 alin. (6) din actul normativ respectiv, ,,pentru activitatea desfășurată în calitate de cadru didactic coordonator, persoana desemnată în această funcție va beneficia de sporul pentru orele suplimentare conform art. 120 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările și completările ulterioare'';
- în ceea ce privește școlile de arte și meserii: acestea nu sunt atractive pentru elevi și acest lucru trebuie schimbat; este necesară o reanalizare a curriculumului; o problemă deosebită este aceea a orelor de pregătire/instruire practică, ce nu se fac din lipsa bazei materiale corespunzătoare; învățământul profesional și tehnic trebuie organizat numai acolo unde sunt resurse și acolo unde există elevi (școlile de arte și meserii din mediul rural s-au dovedit a fi neviabile); se va analiza posibilitatea acordării de burse pentru copiii care optează pentru calificările profesionale mai puțin atractive, dar necesare pe piața muncii; din perspectiva aderării la Uniunea Europeană, se pune problema schimbării titulaturii de ,,școală de arte și meserii'', alegându-se o nouă denumire care să inducă ideea de învățământ profesional, dar care să prezinte și atracție pentru elevi; în plus, cadrele didactice de valoare ocolesc școlile de arte și meserii; prin programul PHARE au fost dotate unitățile de învățământ cu echipamente performante, dar și scumpe, astfel că este necesar ca inspectoratele școlare să vegheze ca acestea să fie utilizate;
Inspectori școlari generali:
- tezele cu subiect unic sunt un lucru bun, dar au fost anunțați mult prea târziu elevii despre acest lucru; durata unică (de 50 de minute) reprezintă un factor de stres; efortul logistic este foarte mare;
- tezele cu subiect unic vor genera focalizarea atenției și învățării pe două discipline - română și matematică;
- referitor la dotarea laboratoarelor, nu există furnizori pentru contractele de 2040 lei cu școlile generale; în plus, unele firme nu pot onora contractele decât anul viitor;
- în mediul rural, școlile de arte și meserii - cu mici excepții - nu au nici un viitor;
Domnul Marius Nistor, președinte executiv al F.S.I. ,,SPIRU HARET'':
- este foarte rău că Ministerul Educației și Cercetării a cerut ca bugetul alocat educației să fie de numai 5,2%; avea obligația să solicite un buget de minimum 6% din PIB, conform Legii învățământului;
- referitor la proiectul privind susținerea tezelor cu subiect unic în clasa a VII-a: acesta este realizat în pripă, fără o fundamentare corespunzătoare și fără consultarea în prealabil a partenerilor de dialog (federațiile sindicale reprezentative) și a asociațiilor de părinți; ministerul a prezentat numai avantajele, dar nu și dezavantajele susținerii acestor teze (de exemplu, imposibilitatea asigurării logisticii corespunzătoare într-un timp atât de scurt și perturbarea procesului instructiv-educativ)
- ideea de a nu fi plătiți profesorii evaluatori de la tezele cu subiect unic pentru activitatea desfășurată este inadmisibilă;
- sunt necesare măsuri urgente pentru rezolvarea personalului nedidactic care nu a mai putut trece într-o nouă treaptă de salarizare încă din anul 1999;
- este inadmisibil ca federațiile sindicale să nu fie consultate deloc cu privire la descentralizare, deși se lucrează intens la nivel de minister pe această probleme, în cadrul diferitelor compartimente și servicii, inclusiv cu experți din străinătate;
- Federația ,,Spiru Haret'' a înaintat încă de la începutul anului, la solicitarea ministerului, propuneri pentru Legea învățământului și Statutul personalului didactic, dar până în prezent nu am fost convocați la dezbateri, deși am revenit de numeroase ori în cursul anului, atât în diverse discuții, cât și prin adrese la minister pe această problemă.

Cu stimă,

Consiliul Județean
S.I.P. Hunedoara

Președinte
Paul Rusu

Numărul de vizualizări 1654 vizualizări.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara