SIP Hunedoara

Mobilitate personalului didactic de predare: modificări și noul calendar al activităților
26.05.2020

Au fost aprobate prin ordin de ministru o serie de modificări la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021,

Modificările aduse metodologiei de mobilitate a personalului didactic sunt următoarele:
- Proba practică și inspecția la clasă nu se vor mai susține, fiind eliminate - pentru anul în curs - prin OUG nr. 70/2020. În schimb, candidații care au studiat într-o altă limbă decât cea în care urmează să se realizeze predarea vor susține și o probă de limbă care va fi evaluată cu calificativul ,,Admis/Respins''.
- O altă modificare, în cadrul metodologiei, constă în faptul că atât documentele de înscriere pentru mobilitate, cât și depunerea contestațiilor pot fi transmise și on-line. Totodată, ședințele de repartizare a posturilor se pot desfășura și on-line.
- Transferul consimțit și pretransferul între unitățile de învățământ au fost eliminate prin ordonanță de urgență. Aceste etape se vor realiza prin repartizare organizată de către inspectoratele școlare județene.
- Etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele școlare județene, iar acestea vor organiza repartizarea candidaților.
- Proba scrisă pentru titularizarea în învățământ va avea loc în data de 15 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare. Repartizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notei obținute la proba scrisă. Pentru titularizarea cadrelor didactice este nevoie de minimum nota 7 (șapte).
- de interviu a fost eliminată pentru candidații care doresc să ocupe un post în regim ,,plata cu ora''.

Alte informații privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul școlar 2020-2021 sunt disponibile la rubrica: LEGISLAȚIE - LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 2 - ÎNCADRAREA ȘI MOBILITATEA PERSONALULUI 2020-2021

Calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar poate fi studiat/descărcat aici: