SIP Hunedoara

Alte corecții legislative - propuneri
06.11.2018

Articolul anterior (,,Corecții legislative'') se încheia cu speranța modificării în scurt timp a ordinului prin care au fost aprobate Normele metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe.

Prezentăm, în continuare, propunerile comune ale federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar pentru modificarea ordinului menționat.

1. NOU La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(2) Pentru calculul tarifului la plata cu ora aferent posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate se utilizează salariul de bază aferent cadrului didactic încadrat, având în vedere treapta de vechime în învățământ și gradul didactic corespunzător. Personalul didactic salarizat în sistem de plata cu ora, beneficiază, pentru activitatea desfășurată în baza contractului individual de muncă încheiat potrivit art. 3, și de următoarele drepturi: La salariul de bază se aplică, după caz, următoarele drepturi:: gradația de merit, majorarea salariului de bază pentru învățământ special, indemnizație pentru zone izolate, spor pentru activitatea de predare în sistemul penitenciar, spor pentru predare simultană, majorarea salariului de bază pentru funcția de diriginte, pentru învățători, educatoare, institutori, profesori pentru învățământul primar și profesori pentru învățământul preșcolar; sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare; sporul de suprasolicitare neuropsihică. ''

Motivare: includerea gradației de merit în baza de calcul pentru plata cu ora este un drept de care cadrele didactice au beneficiat dintotdeauna, consfințit în legislație și confirmat prin hotărâri judecătorești favorabile + de la 1 Decembrie 2018 toate cadrele didactice vor beneficia de spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% + ce se întâmplă cu cadrele didactice care nu au dirigenție la norma de bază, ci acolo unde au plata cu ora.

2. La articolul 9, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alineatul (4) și alineatul (5), cu următorul cuprins:
,,(4) Pentru activitatea de dirigenție efectuată de personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, cu normă întreagă sau cu timp parțial, cu cel puțin jumătate de normă de bază, în una sau mai multe unități de învățământ, majorarea corespunzătoare se calculează la nivelul prevăzut pentru norma întreagă, la unitatea unde efectuează activitatea de dirigenție.

Motivare: de ce trebuie să fie cel puțin jumătate de normă? Nu există nicio justificare - dreptul se acordă pentru activitatea de dirigenție desfășurată, nu în raport de numărul de ore.

(5) Personalul didactic de predare care prestează activitate de dirigenție și care își desfășoară activitatea didactică în baza mai multor contracte individuale de muncă poate desfășura activitate de dirigenție doar în executarea unui singur contract individual de muncă. ''

3. Articolul 10 se abrogă.

4. NOU La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(2) Pentru efectuarea inspecțiilor prevăzute la alin. (1), cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar sunt remunerate conform alin. (1), de unitatea de învățământ la care efectuează inspecțiile, în baza contractului civil de furnizare servicii încheiat de cadrul didactic metodist cu directorul unității de învățământ la care efectuează inspecția, în condițiile în care activitatea se desfășoară în afara normei didactice de predare-învățare-evaluare a cadrului didactic metodist. ''

Motivare: În condițiile abrogării art. 10, teza finală de la art. 11 alin. (2) nu se justifică.

5. NOU La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(2) Pentru efectuarea activităților prevăzute la alin. (1), membrii comisiilor de examen în vederea acordării gradelor didactice II și I pentru maiștri-instructori, antrenori, educatori-puericultori, educatoare și învățători din unitățile de învățământ preuniversitar - centre de perfecționare sunt remunerați, conform alin. (1), de unitățile de învățământ preuniversitar - centre de perfecționare, în baza contractului civil de furnizare servicii încheiat de cadrul didactic în regim de plata cu ora cu directorul unității de învățământ - centru de perfecționare, în condițiile în care activitățile se desfășoară în afara normei didactice de predare-învățare-evaluare. ''

Motivare: În condițiile eliminării art. 10, teza finală de la art. 12 alin. (2) nu se justifică.