SIP Hunedoara

Metodologia privind mobilitatea personalului didactic de predare 2018-2019
08.12.2017

În Monitorul Oficial numărul 926 din data de 24 noiembrie 2017, Partea I a fost publicat O MEN nr. 5485 din 13 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019.

Metodologia cuprinde următoarele prevederi:
- Dispoziții generale;
- Constituirea, încadrarea și vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar/consorții școlare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învățământ;
- Organizarea și desfășurarea etapei de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului școlar;
- Organizarea și desfășurarea transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare:
* Dispoziții generale;
* Organizarea și desfășurarea transferului consimțit între unitățile de învățământ;
* Organizarea și desfășurarea transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare, prin repartizare organizată de inspectoratul școlar;

- Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:
* Dispoziții generale;
* Înscrierea candidaților și disciplinele de concurs;
* Comisiile de concurs;
* Desfășurarea probei scrise în cadrul concursului;
* Repartizarea candidaților pe posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar;
* Dispoziții finale privind organizarea și desfășurarea concursului;

- Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular:
* Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru pretransfer și pe posturile didactice/catedrele care se pot vacanta în etapa de pretransfer;
* Pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris;

- Stabilirea personalului didactic pensionat care se reîncadrează în funcția de personal didactic, în anul școlar 2018-2019, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării;
- Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2018-2019,pentru cadrele didactice care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2018, care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate înînvățământul preuniversitar,sesiunile 2017, 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 și/sau 2014 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar;
- Detașarea personalului didactic titular în învățământul preuniversitar;
- Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinate;
- Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată cu personal didactic calificat și în regim de cumul/plata cu ora:
* Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată de candidați rămași nerepartizați după concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018 și de candidați în baza rezultatelor obținute la concursurile de titularizare 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 sau 2012:
* Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar cu personal didactic de predare calificat în regim de cumul sau de plată cu ora;

- Organizarea și desfășurarea concursului la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar;
- Dispoziții finale;
- Anexele 1-19.

Actul normativ menționat a fost postat pe site-ul organizației, la rubrica LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 2.