SIP Hunedoara

Clarificări privind predarea religiei
20.02.2015

În vederea clarificării aspectelor referitoare la predarea disciplinei religie în învățământul preuniversitar, Ministerul Educației ne comunică următoarele.

Religia își păstrează statutul de disciplină școlară, parte a trunchiului comun din planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional, iar unitățile de învățământ urmează să asigure elevilor aparținând cultelor recunoscute de stat dreptul de a participa la orele de religie, conform confesiunii proprii.

Elevilor care nu frecventează orele de religie, precum și celor cărora, din motive obiective, nu li s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină, li se va încheia situația școlară fără disciplina Religie.

Pe de altă parte, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată referitor la prevederile art. 18 alin. (2), teza întâi din LEN nr. 1/2011 (La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie.) și constată că dispozițiile acesteia sunt neconstituționale. În motivarea deciziei, se arată că legiuitorul este ținut de o obligație de neutralitate și imparțialitate în respectarea deplină a libertății de conștiință și religie. Această obligație este realizată în situația în care statul veghează la respectarea acestor libertăți, consacrând posibilitatea părinților, reprezentanților legali ai elevilor minori, respectiv posibilitatea elevilor majori, de a solicita participarea la orele de religie.

Având în vedere cele de mai sus, în spiritul deciziei nr. 669/12.11.2014 a Curții Constituționale, se solicită unităților de învățământ ca, până la data de 06.03.2015, să asigure realizarea următoarelor acțiuni:

1. Informarea elevilor și părinților/reprezentanților legali ai elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional referitor la prevederile legale privind participarea la orele de religie și la conținutul și motivarea Deciziei nr. 669/12.11.2014 a Curții Constituționale.

2. Informarea elevilor și părinților/reprezentanților legali ai acestora că, în situația în care doresc să își exercite dreptul constituțional de a participa la orele de religie, conform confesiunii proprii, trebuie să se adreseze unității de învățământ o solicitare scrisă. Părinților/reprezentanților legali ai elevilor minori, respectiv elevilor majori care doresc să își exercite dreptul constituțional de a participa la orele de religie, li se vor pune la dispoziție cereri tip. Cererile depuse vor primi numere de înregistrare, conform prevederilor legale.

3. Completarea, în Sistemul informatic integrat pentru învățământul preuniversitar (SIIIR), a informațiilor care rezultă din cererile părinților/ reprezentanților legali ai elevilor minori, respectiv ale elevilor majori care doresc să își exercite dreptul constituțional de a participa la orele de religie, depuse la unitatea de învățământ.