Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Ședința Biroului Executiv S.I.P. Județul Hunedoara .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Modificarea contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice care desfășoară activitate de predare on-line este nu doar inoportună, ci și lipsită de suport legal
07.05.2020

După cum, desigur, cunoașteți, încă de la suspendarea cursurilor în luna martie, au fost unități de învățământ și inspectorate școlare care au avansat ideea încheierii de acte adiționale la contractele individuale de muncă ale cadrelor didactice, pentru schimbarea locului și felului muncii - muncă de la domiciliu + telemuncă, prin aplicarea dispozițiilor art. 108-110 din Codul muncii și ale Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. La momentul respectiv, au fost transmise puncte de vedere, acolo unde ni s-a solicitat, prin care am arătat că nu se impune încheierea de acte adiționale, nefiind întrunite condițiile legale în acest sens, lămurindu-se astfel problema.

În prezent, ca urmare a apariției O.M.E.C. nr. 4135/2020 privind aprobarea INSTRUCȚIUNII pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line - prin care se reglementează inclusiv actualizarea fișelor posturilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu atribuții referitoare la activitățile de învățare on-line - se acreditează din nou ideea încheierii unor acte adiționale, inclusiv retroactiv (respectiv din luna martie), pentru modificarea felului și locului muncii.

În cele ce urmează, vom arăta de ce NU TREBUIE încheiate acte adiționale la contractele individuale de muncă ale cadrelor didactice, pornind de la prevederile legale aplicabile în materie și având în vedere situația de fapt.

Astfel:
I. Cursurile din unitățile de învățământ preuniversitar au fost suspendate în data de 11 martie 2020.
Ulterior, prin Decretul nr. 195/2020, a fost instituită starea de urgență pe întreg teritoriul României, cu o durată de 30 de zile. La art. 49 din Anexa nr. 1 la Decret (Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă), se stipulează: ,,Art. 49. Pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ se suspendă.''
Prin Decretul nr. 240/2020, starea de urgență a fost prelungită cu încă 30 de zile, la art. 77 și 78 din Anexa nr. 1 dispun?ndu-se:
,,Art. 77. Pe durata stării de urgență, se suspendă toate activitățile didactice ce impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților în unitățile și instituțiile de învățământ.
Art. 78. Pe durata stării de urgență, unitățile de învățământ preuniversitar organizează, în măsura posibilităților, desfășurarea de activități din planurile de învățământ, în format online. Derularea acestor activități, precum și modul de recuperare a elementelor care nu pot fi parcurse în această perioadă se stabilesc de către Ministerul Educației și Cercetării.''
Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de organ al administrației publice centrale care coordonează și controlează sistemul național de învățământ, este cel care trebuie să stabilească modalitatea de desfășurare a activității la nivelul unităților de învățământ, sub toate aspectele.
Ori, Ministerul Educației nu a emis niciun act administrativ cu caracter normative prin care să dispună încheierea de acte adiționale la contractele individuale de muncă ale cadrelor didactice. Dacă Ministerul Educației ar fi intenționat să fie încheiate sute de mii de acte adiționale la contractele individuale de muncă, ar fi dispus acest lucru prin Instrucțiunea aprobată prin OMEC nr. 4135/2020. Cum nu a făcut-o, rezumându-se doar la actualizarea fișelor postului, nu se pune problema încheierii de acte adiționale.

II. Prestarea activității în regim de telemuncă se realizează numai în condițiile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. Cităm din cuprinsul actului normativ:
,,Art. 2 În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) telemuncă - forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor;
b) telesalariat - orice salariat care desfășoară activitatea în condițiile prevăzute la lit. a). Art. 5 alin. (2) În cazul activității de telemuncă, contractul individual de muncă conține,
în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele: a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă; b) perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator; c) locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți; d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului; e) modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat; f) responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă în conformitate cu prevederile art. 7 și 8; g) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz; h) obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi; i) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat; j) condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.
Art. 7. Angajatorul are următoarele obligații specifice privind securitatea și sănătatea în muncă a telesalariatului: a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care părțile convin altfel; b) să instaleze, să verifice și să întrețină echipamentul de muncă necesar, cu excepția cazului în care părțile convin altfel; c) să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de desfășurare a activității de telemuncă și utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfășurare a activității de telemuncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru''.
Deci, prestarea de către salariat a activității în forma telemuncă presupune o serie de obligații ale angajatorului - detaliate explicit în textul de lege - obligații pe care unitățile de învățământ nu le pot îndeplini. Acesta este și motivul pentru care, prin Decretul nr. 240/2020 și prin O.M.E.C. nr. 4135/2020 s-a reglementat organizarea de către unitățile de învățământ, pe durata stării de urgență, a desfășurării de activități din planurile de învățământ, în format on-line, doar în măsura posibilităților, urmând ca acestea să realizeze planuri de recuperare și planuri remediale pentru elevii care în perioada suspendării cursurilor nu au putut participa, din motive obiective, la activitățile de învățare on-line, ce vor fi aplicate imediat după reluarea cursurilor.
Mai mult, la art. 5 alin. (2) sunt enumerate o serie de clauze care trebuie să se regăsească în mod obligatoriu în contracte și care, în situația dată, sunt imposibil a fi respectate [a se vedea, în acest sens, lit. d), f) și g)].
În consecință, apreciem că unitățile de învățământ nu pot solicita cadrelor didactice consimțământul în vederea încheierii unor acte adiționale la contractele individuale de muncă pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, nefiind întrunite condițiile Legii nr. 81/2018.

III. Munca la domiciliu își are consacrarea legislativă în dispozițiile art. 108-110 din Codul muncii, dintre care le evidențiem pe cele ale art. 109, potrivit cărora:
,,Art. 109. Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă și conține, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), următoarele:
a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;
b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său și modalitatea concretă de realizare a controlului;
c) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum și al produselor finite pe care le realizează.''
Din textul mai sus citat, rezultă că, dacă am accepta ideea muncii desfășurate la domiciliu, ar fi nevoie de încheierea unui act adițional la contractul individual de muncă, act care se supune rigorilor legislației în vigoare:
1. încheiere în formă scrisă, cu acordul ambelor părți și semnarea de către acestea - aceasta este o procedură nerealistă în acest moment și irealizabilă, prin raportare la ordonanțele militare care restricționează circulația persoanelor, salariații în cauză nebeneficiind de adeverințe de la angajator pentru a se putea deplasa la unitățile de învățământ;
2. înregistrare în Revisal cu cel puțin o zi anterior modificării [în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. e) si art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind Registrul general de evidență a salariaților]; nu se pune problema retroactivității actelor adiționale.
În consecință, și sub aceste aspecte, nu se pune problema modificării contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice.

IV. Actualizarea fișei postului nu presupune încheierea unui act adițional: fișa postului este anexă la contractul individual de muncă și este elaborată în conformitate cu fișa- cadru aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 6143/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Vă rugăm să observați că Instrucțiunea aprobată prin O.M.E.C. nr. 4135/2020 prevede, în primul rând, obligația Ministerului Educației de a actualiza ,,actele normative care reglementează fișa postului cadrelor didactice și evaluarea acestora, incluzând atribuții specifice și indicatori de performanță, referitori la proiectarea, realizarea și evaluarea activităților de învățare on-line'' [art. 6 alin. (3)] și abia apoi obligația unităților de a actualiza ,,fișele posturilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu atribuții referitoare la activitățile de învățare on-line'' [art. 8 lit. l)].
În plus, așa cum am arătat la pct. I, nicăieri în Instrucțiune nu se instituie obligativitatea pentru unitățile de învățământ să încheie acte adiționale.

Pentru toate aceste considerente, în absența unor dispoziții exprese ale Ministerului Educației și Cercetării și a modificării cadrului legislativ, apreciem că modificarea contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice care desfășoară activitate de predare on-line este nu doar inoportună, ci și lipsită de suport legal.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara