Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Plata sporului pentru predare simultană .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Recomandări pentru elaborarea proiectelor de buget ale unităților/instituțiilor de învățământ
02.11.2017

Așa cum am procedat și în anii anteriori, vă punem la dispoziție un material orientativ pentru elaborarea proiectelor de buget ale unităților/instituțiilor de învățământ, în încercarea de a asigura, pe cât posibil, plata tuturor drepturilor cuvenite personalului din învățământ potrivit legislației în vigoare (inclusiv Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice) și Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar (în vigoare de la data înregistrării sale la M.M.J.S. D.D.S. sub nr. 78/22.02.2017 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 1/28.02.2017).

Astfel, în elaborarea proiectelor de buget ale unităților/instituțiilor de învățământ, conform prevederilor legale în vigoare, trebuie prevăzute și sume pentru:

1. plata salariului conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, raportate la cele ale H.G. nr. 38/2017 pentru personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control și personalul didactic auxiliar, respectiv ale O.U.G. nr. 17/2017 (aprobată prin Legea nr. 198/2017) pentru personalul nedidactic (grilele de salarizare, la care se adaugă creșterile stipulate expres în lege), ținând cont, după caz, de:
- indemnizația pentru localități izolate, în cuantum de până la 20% din salariul de bază, doar pentru personalul didactic de predare calificat; până la aprobarea noii hotărâri de Guvern pentru diferențierea pe zone și localități sunt aplicabile dispozițiile HG nr. 1613/2009)
- 15% la salariul de bază învățământ special;
- 25% la salariul de bază gradația de merit;
- indemnizația pentru titlul științific de doctor, reprezentând 50% din salariul minim brut pe țară garantat în plată; în anul 2017, acesta este de 1450 lei, rezultând o indemnizație de 725 lei; în anul 2018, se preconizează ca salariul minim brut să crească la 1900, astfel că indemnizația pentru titlul științific de doctor va fi de 950 lei;
- 10% la salariul de bază pentru personalul didactic de predare care îndeplinește activitatea de diriginte, pentru învățători, institutori, educatoare, profesori pentru învățământ primar, profesori pentru învățământ preșcolar;
- spor de 7%, 10%, 15% și 20% după caz din salariul de bază pentru predare simultană, în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, pentru 2, 3, 4, 5 clase de elevi/grupe art. 7 din Anexa I, Capitolul I, Subcapitolul II B la Legea-cadru nr. 153/2017);
- spor de 10-25% din salariul de bază pentru practica pedagogică art. 6 din Anexa I, Capitolul I, Subcapitolul II B la Legea-cadru nr. 153/2017);
- spor de 25% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea în timpul nopții, cel puțin 3 ore art. 20 din Legea nr. 153/2017 și art. 22 alin. (1) din CCMUNSAIP;
- spor de suprasolicitare neuropsihică, în cuantum de 10% din salariul de bază, ce urmează a se acorda personalului didactic de predare începând cu data de 1 decembrie 2018 art. 16 din Anexa I, Capitolul I, Subcapitolul II B la Legea-cadru nr. 153/2017);

2. plata cu ora în a cărei bază de calcul intră salariul de bază al funcției didactice de predare și, după caz, indemnizația de învățământ special și indemnizația pentru localități izolate;

3. plata indemnizației de instalare, în cuantumul prevăzut de art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 (respectiv un salariu de bază corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrată persoana în cauză), coroborat cu art. 34 alin. (1) lit. b) din CCMUNSAIP;

4. decontarea cheltuielilor de navetă pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar (art. 105 alin. (2) lit. f) și art. 276 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat); sume necesare decontării navetei și pentru celelalte categorii de personal din unitate art. 52 alin. (1) din CCMUNSAIP;

5. indemnizația de concediu, care cuprinde salariul de bază, sumele compensatorii, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă art. 9 alin. (2) și art. 18 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 582/2016, astfel cum au fost modificate prin HG nr. 935/2016; aceasta reprezintă media zilnică a drepturilor salariale mai sus menționate, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează concediul de odihnă, multiplicată cu numărul zilelor de concediu și se acordă salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă art. 29 alin. (4) din CCMUNSAIP;

6. sumele necesare remunerării corespunzătoare a personalului care asigură suplinirea salariaților ce beneficiază de zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau a personalului aflat în concediu fără plată, trimis la cursuri de formare și perfecționare sindicală, stagii de pregătire sindicală în țară sau în străinătate schimburi de experiență, precum și alte acțiuni sindicale și să le sprijine efectiv art. 30 alin. (5) și art. 96 din CCMUNSAIP;

7. asigurarea cadrului organizatoric pentru instruirea, testarea și perfecționarea profesională a salariaților cu privire la normele de protecție a muncii art. 39 alin. (4) și art. 43 alin. (1) din CCMUNSAIP;

8. achiziționarea de echipamente și materiale de protecție, asigurarea alimentației specifice pentru activitatea prestată în condiții grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea art. 42 din CCMUNSAIP;

9. menținerea și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității la locurile de muncă art. 45 alin. (1) din CCMUNSAIP;

10. efectuarea analizelor medicale și examenului medical art. 47 alin. (1) din CCMUNSAIP, Legea nr. 319/2006 a securității si sănătății în muncă și H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

11. cheltuieli ocazionate de participarea salariaților la cursurile și stagiile de formare inițiate de angajator ori necesare completării finanțării formării profesionale a salariaților, pentru formele de pregătire profesională solicitate de aceștia, pentru care angajatorul suportă o parte din cost art. 87 din CCMUNSAIP, precum și drepturile salariale corespunzătoare în situația în care participarea la stagiile/cursurile de formare presupune scoaterea totală sau parțială din activitate art. 88 CCMUNSAIP, coroborat cu art. 197 din Codul muncii;

12. sumele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011: pentru consolidări, investiții, reparații capitale, obținerea avizului sanitar de funcționare, pentru organizarea evaluărilor, simulărilor și examenelor naționale, pentru bursele elevilor etc.;

13. punerea în executare a sentințelor judecătorești respectiv plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești reprezentând drepturi de natură salarială + daune interese moratorii stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar conform O.U.G. nr. 71/2009, (astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 230/2011), O.G. nr. 17/2012 (aprobată prin Legea nr. 280/2013), art. XI din O.U.G. 92/2012, art. 21 din O.U.G. nr. 103/2013 și art. 34 și 35 din O.U.G. nr. 83/2014, art. 15 din O.U.G. nr. 57/2015 și art. 13 din O.U.G. nr. 99/2016, având în vedere și obligațiile ce revin unităților/instituțiilor în baza art. 34 alin. (2) din CCMUNSAIP;

ATENȚIE: nu intră sub incidența dispozițiilor privind plata eșalonată sumele dispuse de instanțele de judecată reprezentând contravaloarea cheltuielilor de navetă sau a celor implicate de obținerea gradelor didactice. Acestea se achită integral, într-o singură tranșă.

14. sărbătorirea Zilei Învățătorului art. 1 și art. 2 din Legea nr. 289/2007 și art. 8 din CCMUNSAIP;

15. sărbătorirea Zilei Mondiale a Educației art. 8 din CCMUNSAIP;

16. organizarea activităților din cadrul programului ,,Școala altfel'';

17. sume pentru orice alte cheltuieli specifice unității, necesare desfășurării în bune condiții a procesului instructiv-educativ: mijloace de învățământ (planșe, hărți etc.), auxiliare didactice, cretă/markere, materiale igienico-sanitare, hârtie etc.;

18. alte drepturi prevăzute de Legea nr. 153/2017:
- sporul pentru munca suplimentară prestată peste programul de lucru (75% din salariul de bază) sau în zilele de sâmbătă și duminică (100% din salariul de bază), în situația în care nu a compensată prin ore libere în următoarele 60 de zile art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, raportate la art. 21 alin. (2) și (3) și art. 28 alin. (3) din CCMUNSAIP;
- indemnizația de hrană la nivelul a 2 salarii minime brute pe țară garantate în plată, ce urmează a se acorda cu începere de la 1 decembrie 2018 art. 18 din Lege-cadru nr. 153/20174;
- spor de 15% pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017;
- premiile de excelență pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea unității/instituției, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază art. 26 alin. (1)-(3) din Legea-cadru nr. 153/2017;
- un voucher de vacanță, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, ce urmează a fi acordat până la data de 30 noiembrie 2018 art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 46/2017;
- tichete de creșă (conform contractului colectiv de muncă de la nivelul grupului de unități/unității/instituției sau hotărârii comisiei paritare de la fiecare nivel) art. 34 alin. (1) lit. e) din CCMUNSAIP, raportat la Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara