Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. ,,Dascălului hunedorean, cu dragoste'' .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Nr. 101 / 23.02.2007
Nr. 101 / 23.02.2007

Stimați colegi,

Vă prezentăm în cele ce urmează principalele activități derulate în cursul ultimei luni.

Punctajele pentru mobilitatea personalului

În conformitate cu prevederile Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic, au fost stabilite punctajele necesare în evaluarea activității cadrelor didactice.
Metodologia privind mișcarea personalului didactic de predare și pregătire/instruire practică din învățământul preuniversitar cuprinde în anexa nr. 2 criteriile și punctajele pentru evaluarea personalului didactic. Punctul 5 al acestei anexe se referă la activitatea metodică și științifică. Punctajul pentru această activitate se detaliază la nivelul fiecărui județ și se aprobă de Consiliul de administrație al Inspectoratului școlar Județean.
Punctajele pot fi consultate pe site-ul S.I.P. Hunedoara sau la liderii organizațiilor sindicale de zonă.

Probleme privind descentralizarea - consfătuirea de la Tg. Mureș

În perioada 29.01 - 03.02.2007 Ministerul Educației și Cercetării a organizat la Tg. Mureș consfătuirea cu inspectorii școlari generali adjuncți responsabili cu politicile de personal și inspectorii școlari pentru managementul resurselor umane, activitate la care au participat și informaticienii din inspectoratele școlare.
În cadrul consfătuirii au fost abordate probleme privind descentralizarea învățământului, mișcarea personalului didactic, managementul proiectelor etc. De precizat că au existat două sesiuni de lucru: pentru județele nepilot și pentru județele pilot.
Vă prezentăm în cele ce urmează o succintă informare asupra discuțiilor purtate:

I. Propunerile M.Ed.C. privind descentralizarea sistemului de învățământ
Organizarea instituțională va presupune:
    Ministerul Educației și Cercetării
    Direcția Județeană de Învățământ /
    Direcția de Învățământ a Municipiului București
    Unitatea de învățământ

Inspectoratele școlare se transformă în direcții județene de învățământ / a municipiului București, cu personalitate juridică, în subordinea directă a M.Ed.C, fiind conduse de un director general (numit de ministrul educației și cercetării) și de unul sau mai mulți directori generali adjuncți (numiți de directorul general). În viitor, se preconizează ca aceștia să devină funcționari publici, fără a se proceda la o diminuare a salariului.
!!! Observație: nu s-au făcut precizări amănunțite în legătură cu modalitatea de ocupare a funcțiilor din cadrul direcțiilor (concurs sau nu).
Direcțiile de învățământ, vor funcționa cu trei compartimente:
- monitorizarea și evaluarea procesului instructiv-educativ;
- managementul resurselor umane;
- patrimoniu, investiții, calitate.
Unitatea de învățământ – va fi condusă de un director, numit prin decizie a primarului, în urma unui concurs susținut la nivelul Direcției de Învățământ.
Comisia de concurs, va fi formată din:
1. reprezentant al primarului – președinte;
2. reprezentant al Consiliului local – membru;
3. reprezentant al Consiliului de administrație al unității de învățământ – membru.
Directorul unității de învățământ va fi angajatorul personalului din unitate (!!! ceea ce ridică semne de întrebare asupra menținerii titularizării în sistem).
Consiliul de administrație al unității de învățământ va fi format din:
1. reprezentant al unității de învățământ (!!! Observație: nu s-a precizat numărul reprezentanților);
2. reprezentant al primarului;
3. reprezentant al părinților;
4. reprezentant al mediului de afaceri;
5. reprezentant al elevilor.
Numărul de membri va fi variabil. (!!! Observație: nu s-a precizat cine, unde, când alege Consiliul de administrație)
Consiliul de administrație va fi condus de un președinte (!!! Observație: este încă în discuție dacă această funcție o poate deține sau nu directorul unității), care va fi ales anual, prin vot secret.
Finanțarea unităților de învățământ
Urmează a se institui sistemul de finanțare per capita.

II. Mișcarea personalului didactic
În cadrul acestei teme s-au prezentat Calendarul mișcării personalului didactic, Metodologia de mișcare și Metodologia privind ocuparea posturilor didactice vacante din județele pilot și Centralizatorul.

III. Managementul proiectelor
S-au prezentat: instrumentele structurale care stau la baza dezvoltării proiectelor, domeniile de intervenție și tipurile de proiecte (în acest sens, vă vom pune la dispoziție, într-un termen cât mai scurt, un material detaliat).

IV. B.D.N.E. – Baza de Date Națională a Educației
Prezentarea făcută de reprezentantul SIVECO s-a adresat în special informaticienilor și inspectorilor cu managementul resurselor umane și a vizat: stadiul curent de realizare, stadiul dorit și mijloacele de atingere a acestuia, elaborarea unor proceduri de lucru, fișa postului operatorului BDNE, prioritizarea operării datelor în BDNE, actualizarea suportului informatic, standardizări etc.

V. Priorități ale Ministerului Educației și Cercetării în anul 2007
1. desființarea învățământului gimnazial simultan (!!!);
2. achiziționare a 800 de microbuze pentru transportul elevilor;
3. obținerea autorizațiilor sanitare de funcționare pentru toate unitățile de învățământ din țară;
4. informatizarea integrală a sistemului de învățământ.

În luările de poziție, reprezentanții Federației Sindicatelor din Învățământ „SPIRU HARET” au exprimat următoarele puncte de vedere:
I. Cu privire la descentralizare: s-au combătut propunerile prezentate, arătându-se că ele sunt de-a dreptul periculoase, deoarece această formă de management al unității de învățământ, coroborată cu modalitatea de finanțare prin intermediul Consiliului local, va conduce la subordonarea învățământului față de factorul politic, astfel cum rezultă și din Raportul privind stadiul implementării măsurilor de descentralizare a învățământului preuniversitar – iulie 2006, Capitolul 9, „Concluzii”.
II. Referitor la mișcarea personalului didactic: s-a subliniat faptul că Metodologia privind mișcarea personalului didactic a fost atacată în contencios administrativ de federația noastră, criticându-se totodată și faptul că, în cuprinsul ei, nu există nici o referire la ordinele de ministru de aprobare a planurilor de învățământ în baza cărora se realizează constituirea posturilor/catedrelor și încadrarea cu personal.
Centralizatorul este un document realizat în afara dispozițiilor legale (elaborarea sa nefiind prevăzută în nici un act normativ); conținutul său generează grave confuzii, ajungându-se la privarea membrilor de sindicat de drepturi ce li se cuvin, în condițiile în care nu se face nici o prezentare a instituțiilor de învățământ superior acreditate și a specializărilor acestora (sau măcar o trimitere la legile de înființare și la hotărârile de Guvern privind specializările acreditate/autorizate în învățământul superior).
IV. Cu privire la Baza de Date Națională a Educației: reprezentanții FSI „Spiru Haret” au arătat că informațiile ce trebuie introduse în baza de date presupun un volum extrem de mare de muncă și nu sunt întotdeauna cele mai relevante; ar trebui să se standardizeze categoriile de informații, astfel încât sarcinile de serviciu ale informaticienilor să se poată realiza în timpul programului de lucru, iar, în situații excepționale – când este necesară depășirea timpului normal de muncă – să se asigure plata corespunzătoare.
V. În ceea ce privește prioritățile 2007: ordinul de ministru care reglementează organizarea învățământului simultan nu este abrogat și nici nu poate fi abrogat printr-o simplă Notă (Nota M.Ed.C. nr. 10207/25.01.2007); desființarea învățământului simultan va genera restrângeri de activitate, care este foarte posibil să nu poată fi rezolvate

Teze cu subiecte unice

Elevii de clasa a VII-a vor susține, în acest an școlar, în semestrul al doilea, teze cu subiect unic, conform metodologiei aprobate de M.Ed.C. în data de 13.02.2007. Rezultatele obținute la teze nu vor afecta, deocamdată, procedura de admitere la liceu a elevilor, pentru că acest tip de evaluare are caracter experimental. M.Ed.C. intenționează să aplice o nouă formă de evaluare la nivel național, prin care să elimine Testele Naționale de la sfârșitul clasei a VIII-a, de aceea testează această formă de evaluare a elevilor. Anul din care va fi aplicată această măsură va fi decis în urma rezultatelor obținute.
Elevii vor da teze la limba și literatura română, matematică și limba și literatura maternă - pentru elevii aparținând minorităților naționale care au studiat în limba maternă.
Subiectele vor fi elaborate, în conformitate cu materia studiată la clasă și cu programele școlare, de către Serviciul Național de Evaluare și Examinare și vor avea un nivel mediu de dificultate, pentru a fi rezolvate in 50 de minute.
Profesorii care ii vor supraveghea pe elevi trebuie să aibă o altă specializare, decât cea la care se susțin tezele.
După desfășurarea tezelor, baremele de evaluare și notare vor fi afișate pe site-ul M.Ed.C. Tezele vor fi corectate, în maximum 3 zile, în centre de evaluare, de câte doi profesori externi școlilor de unde provin tezele, iar dacă diferența de notare între cei doi profesori este mai mare de un punct, lucrarea va fi evaluată de un al treilea profesor.
După terminarea perioadei în care se susțin tezele cu subiect unic, comisiile județene vor stabili reevaluarea prin sondaj a unui număr de teze, pentru a se vedea corectitudinea notarii lucrărilor.

Calendarul desfășurării tezelor
Perioada de teze
4 mai 2007 - Matematica
10 mai 2007 - Limba materna
17 mai 2007 - Limba romana
Perioada specială de teze pentru elevii care au absentat
5 iunie 2007 - Matematica
8 iunie 2007 - Limba materna
12 iunie 2007 - Limba romana
Perioada specială de teze pentru elevii amânați
21 august 2007 - Matematica
23 august 2007 - Limba materna
28 august 2007 - Limba romana

Lucrările Comisiei de Dialog Social

În data de 14 februarie 2007 a avut loc o nouă ședință a Comisiei de Dialog Sociale de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.
1. A fost adoptat Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice în învățământul preuniversitar, operându-se în text modificările propuse (din nou) de federația noastră nr. 226/13.02.2006, dintre care amintim:
- ajutorul financiar de 100 Euro să fie acordat integral pentru fiecare cadru didactic, pentru funcția de bază, indiferent dacă este încadrat cu normă întreagă sau pe fracțiuni de normă;
- plata să se facă, de regulă, integral; numai cu acceptul cadrului didactic plata se va putea realiza eșalonat.
2. Au fost totodată aprobate, cu unele modificări, Proiectul Hotărârii Guvernului privind stabilirea cuantumului bursei pentru elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii, medicii rezidenți și cursanții din Republica Moldova și din Ucraina aflați la specializare/perfecționare postuniversitară, pentru cei de origine etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în străinătate, precum și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituții și unități de învățământ de stat din România și Proiectul Ordinului ministrului educației și cercetării pentru privind obținerea și confirmarea calității de conducător de doctorat.
3. Reprezentanții ministerului au pus în discuție Proiectul Hotărârii Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar (prin comasarea Consiliului Național pentru Curriculum, a Serviciului Național de Evaluare și Examinare, a Centrului Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor și a Centrului Național de Excelență, care se desființează).
La solicitarea noastră, discutarea proiectului respectiv a fost amânată pentru o ședință ulterioară, astfel încât să avem posibilitatea să primim punctul de vedere al colegilor noștri din centrele județene de excelență și nu numai.
4. La viitoarea ședință a Comisiei de Dialog Social, pe ordinea de zi, se vor regăsi și următoarele probleme, puse în discuție de Federația Sindicatelor din Învățământ „SPIRU HARET”:
a. echivalarea funcțiilor nedidactice de informatician, analist programator și analist programator (ajutor) din inspectoratele școlare și casele corpului didactic, cu funcțiile didactice auxiliare de informatician, analist programator și analist programator (ajutor);
b. corelarea Centralizatorului disciplinelor și specializărilor cu Metodologia privind mișcarea personalului didactic de predare și pregătire/instruire practică din învățământul preuniversitar, aprobată prin O. M.Ed.C. nr. 5602/2006;
c. discutarea Notei ministerului nr. 10207/25.01.2007 referitoare la Eficientizarea organizării rețelei școlare în scopul creșterii calității actului educațional, prin care se dispune inspectoratelor școlare să desființeze învățământul simultan –în totală contradicție cu prevederile O. M.Ed.C. nr. 3281/16.02.2006 privind funcționarea învățământului preuniversitar cu predare simultană.
5. Tot în cadrul Comisiei de Dialog Social, domnul Secretar de Stat Dumitru Miron ne-a comunicat faptul că, în curând, vor începe negocierile pentru un nou contract colectiv de muncă la nivel de ramură.

Comisia Paritară I.S.J. - S.I.P. Hunedoara

Luni, 12 februarie a.c. au avut loc lucrările Comisiei Paritare I.S.J. - S.I.P. Hunedoara.
Comisia a fost convocată la solicitarea S.I.P. Hunedoara și a luat în discuție următoarele probleme:
1. Modalități de informare reciprocă și colaborare;
2. Constituirea și funcționarea comisiilor paritare la nivelul:
- I.S.J.;
- unităților școlare;
3. Criterii pentru stabilirea ponderii pe diferite specialități/funcții a gradațiilor de merit;
4. Punerea în aplicare a sentințelor judecătorești - plată cu ora învățători, educatoare, institutori pentru perioada ultimilor 3 ani;
5. Acordarea sporului de izolare pentru personalul didactic auxiliar;
6. Acordarea sporului de ecran - demersuri făcute numai de SIP Hunedoara;
7. Problemele ridicate de mutarea secțiilor maghiare de la școala Generală 6 Petrila și școala ,,Spiru Haret'' Petroșani;
8. Problemele sesizate de directorii grădinițelor în ceea ce privește activitatea financiară (întocmirea statelor de plată, fundamentarea bugetelor, completarea cărților de muncă etc.)
9. Alte probleme semnalate, dar nerezolvate:
- acordarea indemnizațiilor pentru pensionare;
- trimiterea în termen a deciziilor de încadrare.

S-au convenit următoarele:
- Comisia paritară la nivel județean se va întruni în prima săptămână din fiecare lună, lunea de la ora 15,00;
- Comisiile paritare la nivel de unități de învățământ vor fi reactivate și se vor întruni lunar;
- Gradațiile de merit vor fi distribuite pe specializări/funcții ținând cont de:
- ponderea numărului de posturi din specialitatea respectivă;
- calitatea rezultatelor obținute în disciplina respectivă la nivel județean;
- directorii unităților de învățământ, inspectorii școlari și de specialitate vor fi evaluați separat; nu vor candida pentru obținerea gradației de merit în cadrul specialității pe care o au, ci la o categorie separată - management;
- I.S.J. va trimite în teritoriu o adresă în care va solicita unităților școlare să facă demersurile necesare pentru plata diferențelor salariale cuvenite educatoarelor, învățătorilor și institutorilor care au peste 25 ani vechime și gradul I; plățile se vor face numai pentru cei care beneficiază de sentințe judecătorești;
- în ceea ce privește sporul de izolare pentru personalul didactic auxiliar, I.S.J. s-a angajat să facă demersurile necesare pe lângă conducerea M.Ed.C.;
- celelalte probleme sesizate de S.I.P. au primit răspunsuri punctuale, în scris; adresele respective au fost trimise unităților care ne-au sesizat.

Programul de învățare pe tot parcursul vieții

Luni, 19 februarie, la sediul I.S.J. Hunedoara s-a desfășurat reuniunea interjudețeană de informare și promovare a noului program comunitar LLP (Long-life Learning Programme), „Programul de învățare pe tot cuprinsul vieții”.
În cadrul reuniunii au fost prezentate:
- Programul de învățare pe tot cuprinsul vieții – programul sectorial Comenius;
- Programul de învățare pe tot cuprinsul vieții – programul sectorial Leonardo da Vinci – proiecte de mobilități;
- Întocmirea dosarului de candidatură.
Din parte Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale au participat doamna Corina Leahu – expert și doamna Anca Constantinescu – expert.
„Programul de învățare pe tot cuprinsul vieții” se va derula în perioada 2007-2013 sub egida Comisiei Europene.
Informații despre acest program pot fi obținute accesând site-ul: www.anpcdefp.ro .

Noul proiect al Legii învățământului

Pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării a fost publicat, începând din 13 februarie, proiectul Legii învățământului preuniversitar.
Din corespondența dintre Federația Sindicatelor din Învățământ „Spiru Haret” și Ministerul Educației, deducem că:
- proiectul este lansat în dezbatere publică în următoarele 30 de zile;
- în final, Legea învățământului va avea forma „unui pachet cu 3 componente: învățământul preuniversitar, învățământul universitar și statutul personalului didactic”;
- după mai multe solicitări exprese din partea F.S.I. „Spiru Haret”, Ministerul Educației a fost de acord cu constituirea unui grup de lucru din care să facă parte și reprezentanți ai sindicatelor pentru dezbaterea acestui proiect legislativ; grupul de lucru se va întâlni de două ori pe săptămână începând din 27 februarie a.c.
Având în vedere importanța acestui proiect pentru sectorul nostru de activitate, vă rugăm să accesați site-ul www.edu.ro și să studiați proiectul de lege.
S.I.P. Hunedoara va centraliza propunerile primite din teritoriu și le va remite Federației „Spiru Haret”.

Numărul de vizualizări 1783 vizualizări.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara