Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Nr. 313 / 05.09.2006
05.09.2006

Stimați colegi,

Vă prezentăm în cele ce urmează principalele activități derulate în cursul acestei veri:

I. În lunile iulie și august au avut loc două întâlniri în cadrul cărora s-a abordat problema noii legi a salarizării bugetarilor. Discuțiile s-au purtat în prezența domnilor Gheorghe Barbu - ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Sebastian Vlădescu - ministrul finanțelor publice, Mihail Hărdău - ministrul educației și cercetării, Vasile Nistor - secretar de stat, a doamnei Valentina Conțescu - consilier de stat și a unor experți din cadrul M.M.S.S.F, M.F.P., M.Ed.C.
În cadrul întâlnirilor s-au discutat numai principiile generale pe care urmează a fi structurat noul sistem de salarizare al bugetarilor. Partea guvernamentală a precizat în mod clar că nu vor fi făcute nici un fel de ierarhizări în raport de salariile din justiție, ci numai față de cele din armată. Noua ierarhizare va fi un proces de durată, care va dura aproximativ 4 ani.

II. În cursul lunii august s-au purtat discuții pe proiectul Metodologiei de desfășurare a examenului de Bacalaureat 2007 și pe proiectul Metodologiei de desfășurare a testelor naționale 2007. Trebuie precizat faptul că, deși am fost convocați la discuții, nu ni s-au transmis și proiectele ce urmau a fi dezbătute. La solicitarea noastră expresă, în cadrul ședinței, ni s-a pus la dispoziție Metodologia de desfășurare a examenului de Bacalaureat 2007. Revenind cu solicitarea de a primi și proiectul metodologiei pentru testele naționale, ni s-a adus la cunoștință că aceasta este neschimbată față de Metodologia din acest an.
În ceea ce privește Metodologia de desfășurare a examenului de Bacalaureat 2007, aceasta conține o serie de modificări față de cea precedentă, între care se evidențiază următoarele:
- faptul că toate variantele de subiecte sunt publice;
- faptul că va exista posibilitatea soluționării contestațiilor la nivelul aceluiași județ;
- faptul că pentru notele din intervalul 4,50-4,99 și 9,50-9,99 nota definitivă va fi cea de la contestații;
- în ceea ce privește probele de examen, la proba E au dispărut Fizica și Chimia de la filiera teoretică, specializarea științe ale naturii, respectiv Matematică-Informatică, precum și Educația Fizică de la proba F la toate specializările.
Între propunerile formulate de federația noastră, enumerăm:
1. La Proiectul CALENDARULUI examenului de Bacalaureat 2007, am propus ca proba C - limba și literatura maternă, probă scrisă, să se desfășoare în data de 5 iulie 2007, urmând ca proba D să se desfășoare în data de 2 iulie 2007, proba E în data de 3 iulie 2007, iar proba F în data de 4 iulie 2007, cu motivarea că se asigură în felul acesta o zi în plus pentru evaluarea lucrărilor de la probele D, E și F. În mod similar am propus aceleași modificări și pentru sesiunea august-septembrie 2007.
2. La Proiectul LISTEI disciplinelor la care se susține examenul de bacalaureat 2007 pentru probele d, e și f, am solicitat introducerea disciplinelor CHIMIE și FIZICĂ la proba E, precum și a disciplinei EDUCAȚIE FIZICĂ la proba F, indiferent de filieră și specializare.
3. La proiectul METODOLOGIEI de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2007, principalele modificări propuse vizează:
- stabilirea taxelor de examen de către inspectoratele școlare, nu de Ministerul Educației și Cercetării (în perspectiva descentralizării);
- modificarea componenței Comisiei Naționale de Bacalaureat în sensul includerii a 2 observatori - profesori din învățământul preuniversitar, cu atribuții clare pentru aceștia;
- instituirea caracterului public al Raportul final al examenului de Bacalaureat;
- atribuția Comisiei Naționale de Bacalaureat de a asigura finanțarea acțiunilor legate de organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat și de a asigura finanțarea necesară pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu logistica necesară pentru buna desfășurare a examenului și a evaluării;
- instituirea de termene concrete până la care trebuie realizate o serie de acțiuni;
- eliminarea unor sancțiuni disciplinare instituite în contradicție cu dispozițiile Legii nr. 128/1997 și Codului muncii;
- reglementarea unei sesiuni de formare a cadrelor didactice, pentru evaluarea și examinarea candidaților la probele scrise și orale, desfășurată în timpul anului școlar și finalizată cu atestat sau certificat eliberat de S.N.E.E. - raportat la obiectul de activitate al acestui Serviciu și la prevederile actului normativ prin care acesta a fost înființat;
- suportarea eventualelor cheltuieli ocazionate de completarea diplomelor de bacalaureat din bugetul inspectoratului școlar;
- menționarea tuturor drepturilor prevăzute de legislație: cazare, transport, masă etc. - a se vedea Hotărârea G uvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănești ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, republicată;
- introducerea, în final, a unui nou articol, cu următorul conținut:
(1) Cadrele didactice care fac parte din comisiile prevăzute de prezentul ordin beneficiază de 2 l apă minerală / zi, precum și de o masă/zi - supraveghetorii, respectiv 2 mese/zi - președinții, vicepreședinții, secretarii și evaluatorii.
(2) Elevilor participanți la examene li se pune la dispoziție apă minerală.
(3) Cheltuielile necesare punerii în aplicare prevederilor alin. (1), (2) se suportă din bugetul inspectoratului școlar județean / al municipiului București.

4. De asemenea, în cadrul discuțiilor purtate în prezența ministrului educației și cercetării, reprezentanții federației noastre au propus instituirea unui contract între cadrele didactice implicate în desfășurarea examenului de bacalaureat și inspectoratul școlar, care să cuprindă drepturile și obligațiile fiecărei părți, precum și instituirea unei grile de salarizare astfel încât să se asigure o plată corespunzătoare atribuțiilor și competențelor fiecăruia dintre membrii comisiei - propuneri însușite de domnul Mihail Hărdău.

III. F.S.I. ,,SPIRU HARET'', alături de F.S.L.I. șI F.N.S. ,,Alma Mater'' au transmis adrese către ministrul educației și cercetării, către Președintele României și către Primul Ministru, în care își exprimau nemulțumirea față de modul cum au fost respectate de către Guvernul României angajamentele asumate prin semnarea Acordului din data de 28 noiembrie 2005 și solicitau întrunirea în regim de urgență a Comisiei interministeriale de evaluare a Acordului cu federațiile sindicale reprezentative din învățământ și de negociere cu acestea, numite prin Decizia Primului Ministru nr. 91/10.07.2006, cu participarea reprezentanților federațiilor noastre, a Primului Ministru și în prezența domnului Președinte Traian Băsescu. Totodată s-a solicitat ca, în cadrul întâlnirii, premierul să prezinte decizia politică referitoare la procentele reale de majorare salarială din învățământ, altele decât indexările pentru întreg sistemul bugetar.
În plus, cele trei federații sindicale și-au exprimat clar poziția în sensul că doresc RESPECTAREA de către Guvernul României a Acordului semnat la data de 28 noiembrie 2005, NU RENEGOCIEREA acestuia.

IV. Federația Sindicatelor din Învățământ ,,SPIRU HARET'' a solicitat Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Finanțelor Publice convocarea, într-un termen cât mai scurt, a unei comisii tehnice, formate din reprezentanți ai celor două ministere și ai federațiilor sindicale reprezentative, în vederea discutării proiectului normelor metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziției de cărți sau programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar.
Deși Legea nr. 315/2006 va intra în vigoare pe data de 1 ianuarie 2007, iar normele metodologice trebuie elaborate în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, am apreciat că elaborarea proiectului Normelor metodologice este oportună, deoarece o asemenea acțiune implică discuții cu partenerii de dialog și parcurgerea procedurii de avizare în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului și este de preferat ca actul să fie publicat în Monitorul Oficial cât mai devreme în luna ianuarie 2007, astfel încât dispozițiile legii să își producă efectele, iar cadrele didactice să beneficieze de ajutorul financiar reprezentat de echivalentul în lei a 100 euro.

V. Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte de interes general:
- O. M.Ed.C. 4726 pentru aprobarea Metodologiei privind achizițiile în vederea actualizării și îmbogățirii fondului de carte al bibliotecilor școlare (se alocă 1175,51 RON +7 RON/elev bibliotecilor școlare din unitățile de învățământ cu personalitate juridică);
- O. M.Ed.C. 4764 pentru aprobarea Metodologiei privind repartizarea fondurilor în vederea dotării unităților de învățământ cu aparate și materiale sportive (se alocă în medie 3550 RON pentru școlile primare, gimnaziale, SAM, 7100 RON pentru colegii, licee, grupuri școlare, 213000 RON pentru școlile cu program sportiv, C.S.S. - uri);
- O. M.Ed.C. 4763 pentru aprobarea Metodologiei privind repartizarea fondurilor în vederea dotării cabinetelor de consiliere psihopedagogică și a cabinetelor de logopedie (16000 RON respectiv 12000 RON);
- O. M.Ed.C. 4762 pentru aprobarea Metodologiei privind repartizarea fondurilor în vederea dotării laboratoarelor de biologie, fizică și chimie;
- Legea 315/12 iulie 2006 privind acordarea unui ajutor financiar cadrelor didactice în vederea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic (100 euro/an/personal didactic calificat);
- Legea 193/17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă.
Toate aceste alocații bugetare sunt consecință a grevei din octombrie 2005. Cu toate acestea, până la atingerea sumei de 1 miliard de euro mai este mult.

S.I.P. Hunedoara a solicitat conducerilor tuturor unităților de învățământ din județ cuprinderea în bugetele pe 2007, dar și la rectificările bugetare, a tuturor categoriilor de sume necesare pentru plata drepturilor stabilite de legislația în vigoare și de contractele colective de muncă. În cazul în care anumite categorii de drepturi salariale nu vor fi acordate, se va acționa în instanță unitatea școlară respectivă
.

Cu deosebită stimă,

PREȘEDINTE
Paul Rusu

Numărul de vizualizări 1858 vizualizări.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara